×

Základní škola

Koncept tohoto návrhu vychází ze skutečnosti, že řešený objekt je jednou z nejdůležitějších veřejných staveb v obci a významně utváří genius loci daného místa. Se zamýšlenou rekonstrukcí a dalším využitím
objektu by jeho význam ještě narostl. Hlavním cílem je navrhnout novou přístavbu tak, aby urbanisticky zůstal objekt téměř beze změny, dispoziční požadavky byly splněny a zároveň byl využit potenciál místa stavby, které z vyšších pater nabízí výhled do širokého okolí.

Stávající části (,,stará“ a ,,nová“ budova) zůstávají téměr beze změny, pouze u staré budovy vzniknou na jižní straně 2 velká okna pro lepší prosvětlení místní knihovny a učebny ZUŠ. Stávající propojovací část s šatnami bude odstraněna a nově postavena ve stejné šíři (vyjma nové šatny), v úrovni 2NP vznikne prostor nové polytechnické učebny a přilehlých místností. Nad polytechnickou učebnou v úrovni 3NP bude střešní terasa, která může za příznivého počasí sloužit také jako letní učebna.

Tvarově se jedná o jednoduchou přístavbu, kde však hmota druhého patra přesahuje na obou volných stranách patro první. Tím vznikne zakrytí hlavního vstupu pro žáky na jižní straně a zároveň i zakrytí zásobovacího prostoru a nového vstupu pro zaměstnance na severní straně. Přístavba by měla svým vzhledem reprezentovat soudobou architekturu a vhodně tak doplnit stávající budovy z let 1876 a 1985.

lokalita Sebranice
kategorie architektura, rekonstrukce
program občanská vybavenost
fáze studie, projekt, probíhající
rok 2022